Formularz zapytaniowy
Czy wiesz że:
 • Mamy maszyny dostępne z ekspozycji. Więcej informacji w zakładce OFERTAdalej 

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu, akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Niniejszy serwis nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu.

Witryna ta może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Administrator serwisu może wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w swoich produktach, usługach, programach w serwisie w dowolnym momencie, bez powiadomienia. On także jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych, które docierają do naszego serwisu poprzez różne formy jak newsletter czy rejestracja konta.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Państwu zalogowania się do naszego serwisu. W żadnym wypadku Wasze dane nie będą wykorzystywane, przetwarzane, ani odsprzedawane żadnym podmiotom trzecim. Natomiast dane pozyskane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Wasze listy elektroniczne.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegułowymi informacjami dotyczącymi polityki prywatności:

Polityka prywatności danych

ZDT TOP PORĘBA  Sp. z o.o. Sp. k.  zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych. Poniższa Polityka opisuje rodzaje danych osobowych, jakie gromadzimy oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy.


1. WPROWADZENIE

1.1. ZDT TOP PORĘBA  oferuje usługi ochrony szerokiemu gronu odbiorców w wielu branżach i segmentach. Czasami w ramach tej działalności gromadzi, przechowuje, ujawnia lub w inny sposób przetwarza dane osobowe.

1.2. ZDT TOP PORĘBA  bardzo dba o zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Niniejszy dokument przedstawia ogólne informacje o tym, w jaki sposób ZDT TOP PORĘBA  zarządza danymi osobowymi, a także opisuje prawa przysługujące właścicielowi danych osobowych oraz sposób egzekwowania ich w stosunku do ZDT TOP PORĘBA  .

1.3. ZDT TOP PORĘBA   może dokonywać w każdym czasie zmian w treści niniejszej Informacji. Aktualna jej wersja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.top.nom.pl/  w zakładce polityka prywatności. Można także poprosić o nią wysyłając prośbę na adres biuro@top.nom.pl.

1.4. W przypadku dodatkowych pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na podane powyżej adresy. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostaje Inspektor ds. Ochrony Danych dostępny pod adresem Cybernetyki 21,02-677 Warszawa lub biuro@top.nom.pl.

2. OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZDT TOP PORĘBA   

2.1. ZDT TOP PORĘBA   niezmiernie ceni sobie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ich poufność. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną („właściciel danych osobowych")

2.2. W toku prowadzonych działań ZDT TOP PORĘBA zawsze dąży do tego, aby dane osobowe były:
- przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uczciwy oraz przejrzysty („legalnie, uczciwie, przejrzyście");
- zbierane w konkretnym, wyraźnym i uzasadnionym celu i przetwarzane w późniejszym okresie jedynie w sposób spójny z tymi celami („ograniczenie przez cel");
- adekwatne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane („ograniczenie danych");
- dokładne oraz, w razie potrzeby, korygowane i aktualizowane („dokładność");
- przechowywane w formie pozwalającej zidentyfikować podmiot danych jedynie przez okres konieczny do realizacji celów, w jakich dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania");
- przetwarzane z wykorzystaniem właściwych środków technicznych i organizacyjnych,
w sposób zapewniający właściwy poziom bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochronę przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem („spójność i poufność danych").

2.3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w określonym, uzasadnionym celu (punkt 5: „Cele przetwarzania danych: dlaczego przetwarzamy dane osobowe") oraz jeśli jest to uzasadnione obowiązującą podstawą prawną (punkt 6: „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych').

3. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

3.1. ZDT TOP PORĘBA może gromadzić lub w inny sposób przetwarzać następujące dane osobowe, na rzecz których świadczy usługi lub chciałaby świadczyć usługi:
- imię i nazwisko;
- adres, e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe,
- informacje o wykorzystaniu naszych produktów lub usług;

3.2. W przypadku ubiegania się o pracę w ZDT TOP PORĘBA może zaistnieć konieczność dostarczenia następujących informacji:
- CV, list przewodni i referencje;
- data urodzenia i/lub PESEL;
- dane o karalności

3.3. W zależność od produktu lub usługi będących przedmiotem Państwa zainteresowania potrzebne mogą być również następujące dane:
- szczegóły dotyczące rachunku bankowego;
- historia związana z ubezpieczeniem, historia finansowa, kredytowa lub związana
z upadłością;

4. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

4.1. Świadcząc nasze usługi lub dostarczając produkty możemy gromadzić lub otrzymywać dane osobowe za pośrednictwem wielu różnych źródeł:
- pisemnie;
- za pośrednictwem Internetu, w tym naszej strony www, formularzy online lub e-maili;
- w drodze telefonicznej;
- w drodze kontaktów osobistych;

4.2. Możemy pozyskać Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, od partnera biznesowego lub z ogólnie dostępnych źródeł. ZDT TOP PORĘBA zobowiązuje się ujawniać dane osobowe lub pozyskiwać je od strony trzeciej wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo w punkcie 7 „Komu możemy ujawniać dane osobowe".

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH: DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

5.1. ZDT TOP PORĘBA zbiera i przetwarza dane osobowe, o których mowa powyżej, aby w toku swojej działalności osiągać konkretne i uzasadnione cele.

a. Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub

wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą ( dane niezbędne do

zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy ),

b. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

5.2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZDT TOP PORĘBA Sp. z o.o. Sp.k, tj. na

podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO w celu:

a. Marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie

profilu klienta dla zapewniania prawidłowej obsługi klientów, na przykład reagowanie na prośby i pytania klientów, przeprowadzanie badania satysfakcji klientów lub zarządzanie reklamacjami

b. Organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

c. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

d. Prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.

e. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

- wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych ,

- udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,

- tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja

- przestrzeganie ciążących na nas prawnych zobowiązań względem właściwych organów lub związanych z postępowaniami sądowymi;
- prowadzenie badań statystycznych lub rynkowych;

- zwalczanie oszustw i naruszeń ze strony klientów;
- zarządzanie sporami;
 

5.3 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać :

a. Przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury ( podstawa prawna: art. 6

ust. 1 c RODO,

b. Przez czas, w którym przepisy nakazują na przechowywać dane, np. podatkowe.

c. Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku,

np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1

lit 1 f RODO ),

d. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy a następnie przez

okres , po którym się przedawniają roszczenia wynikające z łączącej z klientem umowy, a

w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów -

przez czas trwania takich postępowań ( podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony

interes),

e. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych

wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się

roszczenia wynikające z umowy ( podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony interes),

f. Tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w

szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace

rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie

dłużej niż przez okres, po którym się przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (

podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes ),

g. Weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny

przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do

rozpatrywania związanych z tym reklamacji ( podstawa prawna: wykonanie umowy )

dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł.

 

5.4. W pewnych okolicznościach ZDT TOP PORĘBA może zostać zobowiązany do ujawnienia Państwa danych osobowych organom rządowym, państwowym, publicznym, ustawodawczym lub regulacyjnym, a także organom ścigania.

5.5. ZDT TOP PORĘBA zobowiązuje się przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie w sposób spójny z powyższymi celami.

6. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia

obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania

umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a. Posprzedażowej obsługi klientów ( np. obsługa reklamacji),

b. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ZDT TOP PORĘBA Sp. z o.o. Sp. k,

c. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów

podatkowych lub rachunkowych);

6.2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na

postawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia

sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

6.3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu

jej odwołania.

6.4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się na podstawie słusznego interesu, związanego na przykład z celami administracyjnymi lub z badaniami
i rozwojem.

6.5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może być niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa ciążącego na ZDT TOP PORĘBA.

6.6. I wreszcie, przetwarzania danych osobowych wymagać może konieczność ochrony czyichś istotnych interesów, (na przykład w wyniku wystąpienia wypadku lub innego podobnego zdarzenia), realizacja zadań w interesie publicznym lub realizacja zadań publicznych powierzonych ZDT TOP PORĘBA.

7. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE

 

7.1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia

obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania

umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a. Posprzedażowej obsługi klientów ( np. obsługa reklamacji),

b. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ZDT TOP PORĘBA Sp. z o.o. Sp. k,

c. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów

podatkowych lub rachunkowych);

7.2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na

postawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia

sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

7.3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu

jej odwołania.

 

.

8. PRAWA PODMIOTU, DO KTÓREGO NALEŻĄ DANE OSOBOWE.

8.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia

czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

8.2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są

nieprawidłowe lub niekompletne,

8.3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,

8.4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

8.5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi

danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

8.6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego

interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

8.7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego

pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego

naruszenia RODO,

8.8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

8.9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażeniu własnego

stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu

danych

8.10. Jeżeli będą się Państwo kontaktować z nami w celu realizacji jednego z wyżej wymienionych praw, prosimy o przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu, co pozwoli nam zweryfikować autora żądania aby nie dopuścić do ujawnienia danych osobie nieuprawnionej

8.11. W przypadku pojawienia się problemu związanego z Państwa danymi osobowymi lub też jakichkolwiek innych obaw związanych z kwestiami zachowania poufności, mogą Państwo również złożyć skargę na ręce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Prawa wymienione powyżej można zrealizować przez kontakt z Administratorem tj. ZDT TOP PORĘBA Sp. z o.o. Sp.k. , tel. 32/6774130  lub e-mail: biuro@top.nom.pl

 

.

 

ZDT TOP PORĘBA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czesława Mierzejewskiego 10, 42-480 Poręba

tel.: +48 32 67 74 130
e-mail: biuro@top.nom.pl

 • 560230s_homanit
 • referencje_srubena
 • 560_mercus
 • ckziu_strzelin
 • radstal

Polityka prywatności - TOP Poręba

TOP PORĘBA posiada w swojej gamie obrabiarki do metalu TOKARKI, FREZARKI, WIERTARKI, PRZECINARKI.Każda TOKARKA, FREZARKA, WIERTARKA, PRZECINARKA posiada szeroką gamę wyposażeń standardowych oraz opcjonalnych. Tokarka konwencjonalna oraz frezarka konwencjonalna to podstawowe maszyny do narzędziowni, w działaniach utrzymania ruchu itp.Nasze przecinarki tasmowe oraz wiertarki wieloczynnościowe sprawiają się zarówno w małych zakładach jak i przy produkcji.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna
Katalog online

Ciasteczka cookies

Ciasteczka podajemy zwykle do kawy. Natomiast tutaj, dzięki włączonej obsłudze cookies, strona będzie działać bardziej efektywnie.

Zapoznaj się z informacjami na temat ciasteczek cookies pod tym adresem.

Ustawienia

 • Ciasteczka wymagane

  Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.

 • Ciasteczka funkcjonalne

  Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.

 • Ciasteczka marketingowe

  Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących działanie Serwisu, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.

Youtube